Projektet ‘Från börda till tillgång’

Taakasta voimavaraksi – Från börda till tillgång är ett projekt för att främja hbtiq-personers välmående inom religiösa gemenskaper och för att stöda hbtiq-personer med religiös bakgrund. Projektet är treårigt (2018 – 2020) och finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet.

Andlighet, sexuell läggning och könsidentitet spelar alla en viktig roll i många individers liv. Det är tragiskt om dessa livsområden står i konflikt med varandra på ett sätt som upplevs omöjlig att förena. Inom somliga religiösa gemenskaper kan en del personer komma att uppleva sin sexuella läggning eller könsidentitet som en börda. Likaså kan en del uppleva sin tro eller bakgrund inom en religiös gemenskap som en börda i hbtiq-sammanhang. Konflikten kan ge upphov till en övertygelse om att vara tvungen att välja. En del har försökt förändra, gömma undan eller ignorera sin sexuella läggning eller könsidentitet för att kunna vara troende ”på rätt sätt”. Andra har försökt ta avstånd från allting i sitt liv som har att göra med andlighet eller religion, för att de upplevt att så mycket i deras erfarenhet inom deras religiösa gemenskap inte bekräftat dem eller dem de håller kära. Många har försökt både och.

Att förneka eller avsäga en del av sig själv som känns viktig är tungt. Men tanken tycks ofta vara att det är nödvändigt att bära denna börda för att inte vara en börda för andra. Vi försöker hjälpa individer och gemenskaper att hitta sätt att bearbeta frågor kring sexuell läggning och könsidentitet, så att bördan att bearbeta utmanande frågor kunde fördelas jämnare och så att sådant som tidigare kanske upplevts som en börda kunde börja uppskattas som en gåva och en tillgång. Vi strävar till att alla kunde delta i deras gemenskapers aktiviteter och på samma gång uppleva att alla viktiga sidor i deras liv får finnas till.

I många religiösa gemenskaper diskuteras det aktivt och många är osäkra om hur de bör förhålla sig till frågor kring sexuell läggning och könsidentitet. Vi strävar till att verksamheten inom religiösa gemenskaper och församlingar kunde bli tryggare för och bekräftande av medlemmar av sexuella- och könsminoriteter. På samma gång försöker vi stödja en utveckling där dessa minoriteter inte skulle upplevas som en börda för gemenskaperna, utan att individer med olika sexuella läggningar och könsidentiteter kunde uppskattas som en rikedom och att mångfald kunde uppskattas som en tillgång. Vi strävar efter ökad förståelse och kunskap angående sexuell mångfald och könsmångfald bland anställda och volontärer inom andliga gemenskap och samfund. Vi vill föra tillsammans olika aktörer för att främja effektiv kommunikation om gemensamma värden och respekt för olikheter.

Referensstöd (stödgrupper) är en central verksamhetsform för projektet. Vi strävar till att allt fler hbtiq-personer har tillgång till stärkande referensstöd som även tar i beaktande eventuella andliga behov eller behov av att diskutera om frågor som berör religion och religiös tillhörighet. Vi vill stöda nya stödgrupper på olika orter i Finland att komma igång och vi bistår det redan existerande nätverket av stödgrupper. Vi justerar vårt engagemang utefter den respons vi möter på och utifrån lokala behov och önskemål. Vi erbjuder även medlingshjälp i konfliktsituationer som uppstår inom religiösa gemenskaper eller hbtiq-gemenskaper, i situationer där konflikten berör frågor om religion och religiös tillhörighet.

Genom samarbete strävar vi till att öka medvetenhet inom föreningar som arbetar för sexuellt likaberättigande och könsmångfald (bl.a. Setas olika medlemsföreningar) angående hur de bättre kunde ta hänsyn till deras medlemmars eventuella religiösa tillhörighet eller bakgrund. Vi har diskuterat och fortsätter att diskutera frågor kring hurdana behov och sårbarhet deras medlemmar som även tillhör en religiös gemenskap, eller har en bakgrund av att ha gjort det, kan ha.

Trots sitt bibliska namn och strävan till att stödja andligt välmående, är Malkus rf inte bunden vid någon specifik religiös inriktning. Medlemmar kan tillhöra olika samfund och inspireras av olika religiösa eller livsåskådningsmässiga inriktningar och fungera inom föreningen utifrån sin övertygelse.

***

Anställda

Peik Ingman
050 4485594
peik.ingman@voimavaraksi.fi

Peik Ingman är religionsvetare och professionell medlare. Som religionsvetare är han bekant med olika religiösa och livsåskådningsmässiga referensramar och på vilka sätt de är relevanta för sexuella- och könsminoritetsfrågor. Som medlare har han erfarenhet av att facilitera bearbetning av konflikter genom konstruktiv dialog och samarbete. Han är trespråkig – pratar flytande svenska, engelska och finska. Inom projektet arbetar Peik speciellt med anställda och verksamma inom religiösa gemenskaper för att utveckla deras verksamhet – på gemenskapens villkor och utifrån de utmaningar som gemenskapen möter på. Han träffar gärna anställda och verksamma och utgår från att det är värdefullt att börja med att träffas och prata – fastän ingen klarare plan om vart diskussionen kunde leda ännu kanske infinner sig.

Lumi Sammallahti
050 4126150
lumi.sammallahti@voimavaraksi.fi

Lumi Sammallahti är till sin utbildning artesan och religionsvetare, införstådd i frågor som handlar om relationer mellan kön, sexualitet och religion samt könssystem, också i icke-västerländska kontexter. Inom projektet har Lumi hand om mediekommunikation och koordineringen av referensstödsgrupper och chat-grupper.

Från börda till tillgång -projektets telefonjour har öppnats!

Numret är 050 326 4789 (Obs! Numret är tillgängligt enbart under jourtider.) Kontakta oss om du vill prata om din gemenskap, om familjerelationer, om tro, andlighet, sexuell läggning, könsidentitet eller om något som tangerar någon av dessa teman!

Vårt stöd är religiöst obundet, men vi respekterar din övertygelse, dina erfarenheter och dina viktiga relationer!Svenskspråkig telefonjour på tisdagar mellan 17-18.

Om du hellre skriver e-post, skriv då till info@voimavaraksi.fi

Att be om förlåtelse kan göra under!

Ångrar du din tidigare attityd och förhållningssätt gentemot hbtq+ personer? Skulle du vilja be om förlåtelse för saker du sagt, gjort eller låtit bli att göra?

Det är naturligtvis alltid bäst att be om förlåtelse direkt av dem vi sårat. Men ibland är det inte möjligt att göra så, t.ex. då vårt beteende eller förhållningssätt indirekt påverkat många människor. 

Det kan kännas otillräckligt att inse att ens fördomar varit skadliga. Ofta behöver vi också handla – göra något konkret! Genom att be om förlåtelse kan det visa sig vara möjligt att reparera åtminstone en del av den skada vi åstadkommit både mot personer och mot jämlikhet.

Att be om förlåtelse är ett betydelsefullt steg för ett mera jämlikt samhälle! 

Det kan kännas pretentiöst att be om förlåtelse anonymt. Men kanske är det viktigaste, då vi ber om förlåtelse, inte hur mycket uppmärksamhet vi drar till oss. Kanske är det viktigare hur personligt vi uttrycker oss, människa till människa/människor?  

Vår tanke med denna kampanj är att väcka medvetenhet om hur stort det kan vara då vi ber om förlåtelse av någon och då någon ber om förlåtelse av oss. Att be om förlåtelse kan sätta igång sådant vi inte ens kunnat föreställa oss. Genom att delta i denna kampanj kan du påverka en bredare diskussion om hur vårt engagemang att motverka diskriminering ofta kräver mer än att vi monterar ner diskriminerande strukturer i samhället. Vi behöver också konkreta åtgärder som reparerar den skada som diskriminering redan åstadkommit mellan oss och inom oss. 

Delta genom att skriva en kort, personlig och erfarenhetsbaserad text (max 100 ord) och skicka den till oss per e-post eller på Instagram eller Facebook. 

Du kan signera texten hur du vill (t.ex. med ditt förnamn eller pseudonym, t.ex. “förlåt”, “en pingstvän”, “en Österbottnisk Laestadian”).  

Exempel: “Förut tänkte jag X men sen hände Y och jag insåg Z. Jag vill be om förlåtelse för …”

Vi publicerar texterna i projektets blogg, på Instagram och på projektets Facebook-sida. 

Skicka texten till info(at)voimavaraksi.fi    

Instagram: instagram.com/taakasta.voimavaraksi/

Facebook: facebook.com/taakastavoimavaraksi