Valikko
Regnbågsföreningen Malkus rf

MaterialEnkätundersökningar i projektet Från börda till tillgång (2018–2020)

Projektet Från börda till tillgång genomförde vid olika tillfällen enkätundersökningar på nätet. Syftet var att lyfta fram viktiga teman och förbättra regnbågsmänniskors välmående och situation i andliga gemenskaper. Undersökningarna ger samfund och församlingar verktyg att bemöta regnbågspersoner och beakta deras behov.

Undersökningar om försök att förändra sexuell läggning eller könsidentitet

I projektet genomfördes två undersökningar angående försök att förändra personers sexuell läggning och könsidentitet. Den senaste undersökningen gjordes 2020 och rapporten om resultaten kan laddas ner på finska här och på svenska här.  

Projektets första undersökning om temat offentliggjordes i september 2018. Resultaten finns här (på finska)

Undersökningar om ungdomsverksamhet

Resultaten av undersökningen som kartlade ungdomsverksamheten i olika trosgemenskaper offentliggjordes i januari 2019. Resultaten finns här (på finska).

Regnbågsföreningen Malkus genomförde 2017 en undersökning om regnbågsungdomars erfarenheter av skriftskolan. Resultateten kan laddas ner här (på finska).

Andra undersökningar

I september 2019 publicerade projektet resultaten av en undersökning som kartlade regnbågsmänniskors erfarenheter i ev.luth. kyrkans familjerådgivning. Undersökningen presenteras här (på finska)

Anställda i andliga gemenskaper svarade på en undersökning om bemötande. Undersökningen kartlade deras färdigheter och utmaningar kring bemötande av regnbågspersoner. Resultaten offentliggjordes på våren 2020. De finns att läsa här (på finska).

Videor och podcast-sändningar

Samtal om sexuella och könsminoriteter i pingstförsamlingar

I Tammerfors organiserades 27.5.2023 ett samtalstillfälle med pingstpastor (studieledig) Tommi Törnroos som berättade om sin MA-avhandling samt med Ville Anttila och Elise Oittinen som har bakgrund i pingströrelsen. Titta på videon (på finska).

Samtal om laestadianism och regnbågsfrågor    

I Uleåborg organiserades 5.8.2022 ett samtalstillfälle med Samuel Jyrinki, Inkeri Kinnunen och Demian Seesjärvi som diskuterade sina erfarenheter om den gammallaestadianska väckelserörelsen. Meri-Anna Paloniemi modererade samtalet. Titta på videon (på finska).

Kompositioner om hatpropaganda mot sexuella och könsminoriteter

Kompositören och teologen Leena Julin har komponerat traditionell kyrkomusik till kränkande kommentarer, tal och respons som skickats till församlingsanställda. Julin har sammanställt text och musik till sex helheter utan att hon varken ändrat innehållet eller lagt till någonting. Syftet är att genom att synliggöra motstridigheten mellan text och musik öppna våra ögon, visa att hatretorik som motiveras med religion är både grym och sårande. Titta på videona här (på finska).

Som regnbågsperson i kyrkan

Vad händer när en församlingsanställd hittar en partner inom sin kyrka? Här berättar Johanna om sina erfarenheter (på finska). 

Gay Finland 2017 Noora Kalpio berättar i den här videon m.m. om sitt arbete som barnledare i församlingen (på finska). 

Regnbågsmässa

I den här videon förklarar Jaana Partti och Sami Suhonen varför det ordnas regnbågsmässor.

Försök att förändra sexuell läggning eller könsidentitet

Här kan du lyssna en podcast på engelska i vilken Peik Ingman intervjuar Anthony Venn-Brown, en australiensisk sakkunnig om försök att förändra sexuell läggning eller könsidentitet.

Handböcker och information

Kontaktperson för HBT-verksamhet

Råd för hur du kan skapa en handlingsplan i din församling för kontaktpersoner inom regnbågsverksamheten.

Andlighet och religion-egenvårdssida

Kompetenscentrum för könsmångfald har framställt en egenvårdssida (på finska) som ger synvinklar och redskap att bearbeta andlighet och religion i förhallande till kön eller könsutryck. 

Jag är muslim och kanske icke-heterosexuell

Muslim Youth Leadership Council har skrivit en handbok för muslimska ungdomar som behandlar frågor kring sexuell läggning och könsidentitet. Projektet bearbetade handboken till finländska förhållanden och publicerade versioner på finska, engelska, arabiska och svenska. 

finska

engelska

arabiska

svenska

Likabehandling och jämställdhet av anställda som tillhör sexuella eller könsminoriteter i evangelisk-lutherska stiften

Ani Iivanainen magisteruppsats "Att förebygga diskriminering och andligt våld kräver aktiva värdeval": Likabehandling och jämställdhet av anställda som tillhör sexuella eller könsminoriteter i evangelisk-lutherska stiften (2023) kan läses här. Uppsatsens sammanfattning i visuell form finns här.

Andligt våld och försök att förändra könsidentitet eller sexuell läggning som regnbågspersoner mött i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland-undersökningen

Ani Iivanainen gjorde 2023 en enkätundersökning om andligt våld och försök att förändra könsidentitet eller sexuell läggning som regnbågspersoner mött i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 117 regnbågspersoner svarade i enkäten. Undersökningens andra del finns här. Undersökningens slutgiltiga resultat publiceras i 2024 som en faktabok.

Hur mår unga HBTQ-personerna i församlingarna?

Publikationen grundar sig på den amerikanska psykiaterföreningens publikation "Group for the Advancement of Psychiatry: Faith Communities and the Well-Being of LGBT Youth" från år 2020. Här ingår också finländska forskningsresultat och information om organisationer och aktörer som erbjuder hjälp.

Sexuella minoriteter i pingstförsamlingar

Pingstpastor Tommi Törnroos  MA-avhandling (på finska)behandlar åtta personers upplevelser om att tillhöra både sexuell minoritet och pingstförsamling samt vad dessa personer önskar av församlingarna.

Sexuella minoriteters upplevelser om karismatiska kristna gemenskaper

Anita Sipiläs examensarbete (på finska) behandlar sexuella minoriteters upplevelser om karismatiska gemenskaper på grund av boken Taivaan ja helvetin väliltä.

Genusmedvetenhet i skriftskolan

Ungdomsarbetsledare Eppu Rantalas anvisningar till medarbetare i skriftskolan om genusmedvetet bemötande av ungdomar (på finska) .

Tillsammans utgör vi Guds avbild

En uppsats av Anni Lummekoski och Tiitu Kontuniemi beskriver projektet “Kontaktperson för hbt-verksamhet” i Esbo ev.luth. församlingar. I uppsatsen (på finska) finns grundläggande information om regnbågspersoner i kyrkan. Utdrag ur en uppsats som kan stöda motsvarande projekt i den egna församlingen kan laddas ner här