Projektet ‘Från börda till resurs’

Taakasta voimavaraksi är ett treårigt projekt som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. Projektets syfte är att främja regnbågsmänniskors välmående i andliga/religiösa samfund.

Andlighet och sexualitet spelar båda en viktig roll i många människors liv. Det är tragiskt om dessa två livsområden står i konflikt med varandra på ett sätt som upplevs omöjlig att förena. För människor i andliga/religiösa samfund kan den egna sexualiteten eller könsidentiteten upplevas som en börda. Men det är även så att många upplever andlighet/religiositet som en börda i regnbågs-sammanhang. Detta kan leda till en föreställning om att vara tvungen att välja. Den egna sexualiteten eller könsidentiteten behöver gömmas undan eller förnekas för att kunna vara troende på rätt sätt. Eller så behöver en ta avstånd från allt som har att göra med andlighet eller religion, för att kunna leva ett “homoliv”. Att förneka en del av sig själv som känns viktig är tungt. Men tanken är kanske ofta att det är nödvändigt för att inte vara en börda. Vi försöker hjälpa människor att hitta sätt att leva på där alla viktiga sidor av oss själva får finnas till. Vi tänker att det här ofta innehåller en process där något som tidigare upplevdes som en börda börjar istället framstå som en resurs.

Referensstöd är en central verksamhetsform för projektet. Vi strävar efter att säkerställa att allt fler regnbågsmänniskor har tillgång till stärkande referensstöd som även tar i beaktande eventuella andliga behov och/eller behov av att diskutera öppet om frågor som berör religion/andlighet. Vi kommer att både starta nya referensstödsgrupper på olika orter i Finland och bistå det redan existerande nätverket av referensstödgrupper. Vi vill också ta emot erfarenheter och önskemål och justera vårt engagemang därefter. Vi erbjuder även medlingshjälp i konfliktsituationer som uppstår i religiösa gemenskaper eller regnbågsgemenskaper, då konflikten berör frågor om religion och andlighet.

Utöver denna individnivå utgår vi ifrån att börda-tematiken även är kollektiv. I många religiösa gemenskaper diskuteras det aktivt om seksuella- och könsminoriteter. Hur borde dessa förhållas till riktigt? Vi strävar efter att verksamheten inom religiösa/andliga grupper, gemenskap och församlingar kunde bli (allt) mer trygga för och bekräftande av sexuella- och könsminoriteter. På samma gång försöker vi stödja en utveckling där sådana minoriteter inte skulle vara en börda för gemenskaperna, utan att regnbågsmänniskor (allt mer) kunde uppskattas som resurser. Vi strävar efter att öka kunskap och förståelse angående sexuell mångfald och könsmångfald bland anställda och volontärer inom andliga gemenskap och samfund. Vi vill fungera som brobyggare bland olika aktörer – även sådana som framstår ha sinsemellan motstridiga mål.

Vi strävar även efter att öka medvetenhet inom regnbågsföreningar (så som Setas olika medlemsföreningar) angående hur de bättre kunde ta hänsyn till sådana behov och sådan sårbarhet som deras medlemmar som även tillhör religiösa samfund, eller har en bakgrund av att ha gjort det, kan ha.

Trots sitt bibliska namn och strävan till att stödja andligt välmående, är Malkus rf inte bunden vid någon specifik andlig eller religiös inriktning. Medlemmar kan tillhöra olika samfund och religiösa eller livsåskådningsmässiga inriktningar och fungera inom föreningen utifrån sin övertygelse. Vi välkomnar även alla som vill samarbeta med oss inom projektet – oberoende av deras religiösa övertygelse eller livsåskådning.

Anställda:

Peik Ingman
050 4485594
peik.ingman@voimavaraksi.fi

Peik Ingman är religionsvetare och professionell medlare, med etablerad insyn i sexuella- och könsminoritetsfrågor. Som religionsvetare äger han vid bekantskap med olika religiösa och livsåskådningsmässiga referensramar. Han är trespråkig – pratar flytande svenska, engelska och finska. Inom projektet arbetar Peik speciellt med frågor som berör skolning och med aktörer och institutioner som arrangerar skolning. Han tillämpar även lösnings- och resurscentrerade metoder i försök att öka regnbågsmänniskors välmående, med speciellt beaktande av för dem viktiga relationer.

Lumi Sammallahti
050 4126150
lumi.sammallahti@voimavaraksi.fi

Lumi Sammallahti är till sin utbildning artesan och religionsvetare, införstådd i frågor som handlar om relationer mellan kön, sexualitet och religion samt könssystem, speciellt i icke-västerländska kontexter. De senaste åren har hon studerat socialarbete och arbetat som handledare på en flyktingförläggning. Lumi tar speciellt hand om mediekommunikation och koordineringen av referensstödsgrupper. Hon har även personlig erfarenhet av olika sorters referensstöd, koordinering av sexualitet och andlighet samt omvandlande av andlighet från att vara en resurs till börda — till att återigen bli en resurs.